Elektronisko pakalpojumu lietošanas noteikumi

 1. Noteikumu priekšmets.
  1. Šie serveriem.lv elektronisko pakalpojumu lietošanas noteikumi reglamentē Pakalpojumu sniedzēja un Pasūtītāja tiesības un pienākumus. Pakalpojumu sniedzējs ir SIA X8 ar nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru 40203128699, PVN maksātāja numuru LV40203128699 un juridisko adresi Laboratorijas ielā 14-24, LV-1009, Rīgā, Latvijā.
  2. Pasūtot Pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē serveriem.lv pakalpojumus, Pasūtītājs pilnībā piekrīt šiem noteikumiem un no tiem izrietošās atbildības, prasībām un pienākumiem. Ja Pasūtītājs šiem noteikumiem nepiekrīt, viņš nevar pieteikties nevienam no sniegtajiem pakalpojumiem.
  3. Šie noteikumi stājas spēkā ar pakalpojumu pieteikuma nosūtīšanu Pakalpojumu sniedzējam, paliek spēkā visu pasūtīto pakalpojumu termiņu un zaudē savu spēku tikai šajos noteikumos minētajos gadījumos un termiņos, ņemot vērā norādītos ierobežojumus.
  4. Ja Pasūtītājs ir pieteicies domēna vārdam .lv zonā, viņš piekrīt domēna vārdu lietošanas noteikumiem augstākā līmeņa domēnā .lv tā aktuālajā redakcijā (pieejama šeit) un pilnvaro Pakalpojumu sniedzēju pārstāvēt viņa intereses kā Reģistratūra minētā līguma izpratnē. Šī pilnvarojuma ietvaros Pakalpojumu sniedzējs arī noslēgs ar Reģistra turētāju - Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļu (NIC) - līgumu par domēna vārda reģistrāciju no Pasūtītāja vārda. Ja Pasūtītājs ir pieteicies domēna vārdam citā zonā, viņam var tikt piemēroti citi papildnoteikumi, par kuriem Pakalpojumu sniedzējs informēs Pasūtītāju atsevišķi. Kā domēna vārda lietotājs tiek reģistrēts Pasūtītājs, nevis Pakalpojumu sniedzējs.
  5. Šie noteikumi un tajos minētie citi saistošie dokumenti izsaka pilnīgu vienošanos starp Pakalpojumu sniedzēju un Pasūtītāju. Visas iepriekšējās rakstiskas vai mutiskas vienošanās zaudē spēku ar šo noteikumu stāšanos spēkā. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā mainīt šos noteikumus visiem klientiem vienlaicīgi. Jebkuriem šo noteikumu individuāliem papildinājumiem ir jābūt noformētiem rakstveidā un abu pušu pilnvaroto pārstāvju parakstītiem.
 2. Pakalpojumu priekšmets.
  1. Pakalpojumu sniedzējs piedāvā sekojošus pakalpojumus:
   • tradicionālais hostings (uz cPanel bāzētais koplietotais hostings);
   • virtuālie serveri (uz OpenVZ bāzētais hostings);
   • Latvijas un starptautisko domēnu vārdu hostings un reģistrēšanas starpniecība (pārstāvēšana).
  2. Jebkurus no šiem pakalpojumiem Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt pēc izcenojumiem kas minēti Pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē serveriem.lv, jebkurā daudzumā un kombinācijā. Bezmaksas hostinga plānu var pasūtīt tikai tiem domēniem, kuru pārstāvēšana un uzturēšana ir deleģēta Pakalpojumu sniedzējam.
  3. Pakalpojumu sniedzējs izvieto hostējamo saturu uz identisko serveru pāriem, ar pilnīgu un automātisku tiešsaistes disku sinhronizāciju, un programmatūru, kas nodrošina sistēmu pārlaišanās uz sekundārā servera, ja primārais nespēj pildīt savas funkcijas. Katrs serveris ir pieslēgts pie nepārtrauktās barošanas avota, kam ir savienojums ar diviem neatkarīgiem Latvenergo apakšstacijas transformatoriem, un pie Gigabit Interneta savienojuma, ko nodrošina divas neatkarīgās optiskās līnijas. Pamatojoties uz sistēmu uzbūvi, uzraudzību, nodrošinājumu, kā arī uz iepriekšējās darbības novērojumiem, Pakalpojumu sniedzējs apņemas uzturēt sistēmu pieejamības līmeni tuvu 100%, ņemot vērā šo noteikumu 7. pantu.
  4. Pakalpojumu sniedzējs veic sistēmu uzraudzību, lai pārliecināties par to resursu pietiekamību, lai nodrošinātu saprātīgu pakalpojumu sniegšanas līmeni.
  5. Pakalpojumu sniedzējs var izmantot nesensitīvu informāciju par klientiem (interneta vietņu adreses, projektus, kuros Pasūtītāji ir iesaistīti utml) lai izveidotu publiski pieejamu klientu sarakstu. Pasūtītājs piekrīt, ka šādi dati var tikt publicēti.
 3. Pasūtījumu apmaksas, to pagarināšanas un izmaiņu kārtība.
  1. Pēc pasūtījuma saņemšanas, Pakalpojumu sniedzējs izsūta uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi elektroniski sagatavotu rēķinu. Pasūtītāja pienākums ir pārbaudīt visu datu pareizību un šo rēķinu apmaksāt 10 darba dienu laikā.
  2. Divu darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas, Pakalpojumu sniedzējs pieslēdz hostinga pakalpojumus, kā arī reģistrē Latvijas domēna vārdus.
  3. Starptautiskie domēna vārdi tiek reģistrēti divu darba dienu laikā kopš Pakalpojumu sniedzēja bankas kontā ir saņemta samaksa par tiem pilnā apmērā.
  4. Pēc katra pakalpojuma termiņa beigām, tas tiek automātiski pagarināts uz to pašu termiņu, kā tas tika pasūtīts agrāk. Pēc pagarināšanas, Pakalpojumu sniedzējs izsūta elektroniski sagatavotu rēķinu uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi. Pagarināšanas termiņu un pakalpojumu plānu viena pakalpojuma ietvaros Pasūtītājs var mainīt, informējot par to Pakalpojumu sniedzēju ne vēlāk kā 5 darba dienas līdz spēkā esošā pakalpojuma termiņa beigām.
  5. Ja 14 kalendāro dienu laikā kopš rēķina izrakstīšanas, Pakalpojumu sniedzēja bankas kontā nav ieskaitīta rēķinā norādītā summa pilnā apmērā, pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta un par katru kavējuma dienu var tikt piemērota soda nauda 0.5% apmērā no rēķinā norādītās summas. Ilgāka kavējuma gadījumā, informācija par Pasūtītāju var tikt nodota trešām personām parāda piedziņas nolūkos.
  6. Rēķins par domēna vārda pagarināšanu tiek izrakstīts 30 kalendārās dienas pirms apmaksas termiņa. Ja rēķins par domēna vārda pagarināšanu rēķinā norādītajā termiņā nav apmaksāts, Pakalpojumu sniedzējs var atteikties turpmāk pārvaldīt šo domēna vārdu, un tādā gadījumā domēna vārda lietošanas tiesības netiks pagarinātas.
  7. Pakalpojumu un domēna vārdu lietotāju (vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru) ir iespējams mainīt tikai nosūtot iesniegumu, kas ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
 4. Pasūtītāja atbildība un pienākumi.
  1. Pasūtītājs apņemas pilnībā segt visus Pakalpojuma sniedzeja zaudējumus gadījumā, ja tie radušies Pasūtītāja darbības vai bezdarbības dēļ.
  2. Pasūtītājs ir atbildīgs par sevis norādīto datu pareizību. Pasūtītājam ir nekavējoties jāinformē Pakalpojumu sniedzējs, ja ir notikusi viņa reģistrācijas datu izmaiņa, vai arī tika pamanīta kļūda norādītajā informācijā.
  3. Pasūtītājs uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību ko viņš veic izmantojot sniegtos pakalpojumus. Pakalpojumu sniedzēja un šo noteikumu izpratnē, par jebkuru personu vai algoritmu, kas darbojās Pakalpojumu sniedzeja sistēmās ar Pasūtītāja piekļuves datiem (no viņa lietotāja konta) vai sūta elektroniskās vēstules no Pasūtītāja norādītās e-pasta adreses, Pasūtītājs nes tādu pašu atbildību kā par savām darbībām. Pasūtītājam pašam ir jārūpējas par savu piekļuves datu drošību.
  4. Pasūtītājs apņemas neizmantot pakalpojumus jebkādiem pretlikumīgiem vai prettiesiskiem mērķiem.
  5. Pasūtītājs apņemas nemēģināt piekļūt svešām sistēmām un datiem bez to īpašnieku atļaujas pat tad, ja tie nav pienācīgi aizsargāti, kā arī netraucēt citu sistēmu darbību un integritāti pat tad, ja tās to pieļauj.
  6. Pasūtītājs apņemas neizmantot pakalpojumus ķēdes vēstuļu, reklāmas materiālu, vīrusu un citas nepieprasītas, bīstamas vai likumdošanu pārkāpjošas informācijas, datņu vai programmatūras izplatīšanai.
  7. Pasūtītājs apņemas neizmantot pakalpojumus autortiesību vai citu tiesību pārkāpumiem (piemēram, nelicencētu materiālu izplatīšanai vai publiskošanai BitTorrent sistēmās, vai citiem pārkāpumiem), kā arī neveidot iespējas citiem izmantot Pasūtītāja lietotus pakalpojumus šādiem pārkāpumiem.
  8. Tradicionālā hostinga Pasūtītājs apņemas nepārslogot sistēmu un citādi netraucēt citu cilvēku darbu. Pie pastāvīgas pārmērīgas slodzes, Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt Pasūtītājam samazināt slodzi, vai arī noteikt papildu samaksu par papildu slodzi.
 5. Noteikumu izmaiņas un pārtraukšana.
  1. Par jebkādām šo noteikumu vai pakalpojumu izcenojumu izmaiņām Pasūtītājs tiks informēts pa e-pastu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt izmaiņām, viņš var par to informēt Pakalpojumu sniedzēju ne vēlāk kā 5 darba dienas kopš paziņojuma saņemšanas ar lūgumu pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, vai arī izmainīt pakalpojuma plānu. Pakalpojumu sniedzēja pienākumos neietilpst izmaiņu norādīšana, iztirzāšana vai analīze, bet tikai informēšana par atjaunotas informācijas pieejamību serveriem.lv mājaslapā.
  2. Pakalpojumu sniedzējs var pārtraukt sniegt pakalpojumus sekojošajos gadījumos:
   • Pasūtītājs nav apmaksājis pakalpojumus pilnā apmērā saskaņā ar šo noteikumu 3. pantu;
   • Pasūtītājs ir pārkāpis likumu, šos noteikumus, vai citus saistošus noteikumus, līgumus vai lēmumus;
   • Pasūtītājs ir norādījis nepatiesus datus par sevi, vai arī nav paziņojis par šo datu izmaiņām.
  3. Citos gadījumos ja kāda no pusēm nevēlas turpināt šo noteikumu reglamentēto sadarbību, tai jāpaziņo otrai pusei par to ar e-pasta palīdzību vismaz 1 kalendāro mēnesi pirms vēlamas sadarbības pārtraukšanas.
  4. Domēnu vārdi pēc pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma vai izbeigšanas paliek Pasūtītāja īpašumā visu atlikušo termiņu, ja netiek atsaukti to attiecīgo izdevēju noteikumu rupju pārkāpumu dēļ.
  5. Arī pēc šo noteikumu darbībības pārtraukšanas, Pasūtītājs apņemas pildīt šo noteikumu 6. panta 2. punktu.
 6. Pakalpojumu sniedzēja atbildība.
  1. Pakalpojumu sniedzējs dara visu, kas ir viņa spēkos, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību, kā arī pakalpojumu nepārtrauktību un kvalitāti. Nekādos apstākļos Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Pasūtītājiem varētu rasties viņa darbības vai bezdarbības dēļ, kā arī citu, no viņa atkarīgu vai neatkarīgu, iemeslu dēļ.
  2. Piekrītot šiem noteikumiem, Pasūtītājs piekrīt atbrīvot Pakalpojumu sniedzēju, viņa darbiniekus un partnerus no jebkāda veida tiesiskās vajāšanas un/vai neslavas celšanas sakarā ar viņa sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī ar viņa faktisko rīcību (darbību vai bezdarbību) jebkurās situācijās.
  3. Problēmu gadījumā, Pasūtītājam jāsazinās ar Pakalpojumu sniedzēju pa e-pastu info@serveriem.lv . Pakalpojumu sniedzējs darīs visu, kas ir viņa spēkos, lai jebkādas problēmas atrisinātu pēc iespējas īsākā laikā.
  4. Pakalpojumu sniedzējs regulāri veido tradicionālā hostinga klientu kontu rezerves kopijas, kas ir pieejamas cPanel klienta vides Backup sadaļā. Pakalpojumu sniedzējs uzglabā jaunāko ikdienas rezerves kopiju un jaunāko iknedēļas rezerves kopiju, papildus kopējot tās arī ārpus tā datucentra, kur tiek uzturēti Pasūtītāja dati. Katrs Pasūtītājs ir pats atbildīgs par savā kontā glabātās informācijas rezerves kopēšanu, ja ir nepieciešamas vairāk rezerves kopiju kā Pakalpojumu sniedzējs to piedāvā, izmantojot iebūvētās cPanel iespējas. Pasūtītājiem ir ieteikts regulāri taisīt un glabāt šīs rezerves kopijas vairākās drošās vietās. Virtuālajiem serveriem rezerves kopijas netiek nodrošinātas.
 7. Pakalpojumu pieejamība.
  1. Pakalpojumu sniedzējs apņemas uzturēt savu pakalpojumu kvalitatīvu un tuvu 100% nepārtrauktu darbību ar šādiem izņēmumiem:
   • atgadījumi, ārpus Pakalpojumu sniedzēja ietekmes, ieskaitot bet neaprobežojoties ar Valsts pārvaldes, pašvaldību un tiesībsargājošo institūciju lēmumiem, embargo, karu, iebrukumu, sabotāžu, bruņotu konfliktu, streiku, zādzību, ugunsgrēku, plūdiem, dabas un cilvēku radītām katastrofām un citiem negadījumiem;
   • kibernoziedznieku izraisītas problēmas, piemēram nesankcionēta piekļuve vai vīrusu, DoS un DDoS uzbrukumi;
   • citu kompāniju vai indivīdu nespēja pienācīgi sniegt pakalpojumus (ieskaitot bet neaprobežojoties ar elektroapgādi un Interneta pieslēgumiem), kas ir nepieciešami Pakalpojumu sniedzēja sistēmu nepārtrauktajai darbībai, kā arī citu kompāniju vai indivīdu faktiskā rīcība (darbība vai bezdarbība) kas Pakalpojumu sniedzējam ar vai bez nodoma traucē nodrošināt savus pakalpojumus bez pārtraukumiem;
   • programmatūras kļūdas, kļūmes, ievainojamības un cita veida problēmas, kas nav Pakalpojumu sniedzēja izraisītas;
   • iepriekš ieplānotie darbi, kas prasa īslaicīgu pakalpojumu pārtraukumu un par kuriem klienti tika brīdināti Twitter vidē no @serveriem_lv konta;
   • īslaicīgie pakalpojumu pārrāvumi, kas ir īsāki par 2 minūtēm;
   • sistēmas lietotāju darbība vai bezdarbība, ieskaitot bet neaprobežojoties ar nepienācīgu lietotāju skriptu vai programmu darbību, kā arī šo noteikumu pārkāpumu no sistēmas lietotāju puses;
   • domēna vārdu sistēmas ierakstu izplatīšana vai izplatīšanas traucējumi (piemēram, problēmas ar DNS kešatmiņu) tīklos ārpus Pakalpojuma sniedzēja ietekmes;
   • traucējumi atsevišķos tīklos ārpus Pakalpojumu sniedzēja ietekmes.